Ubezpieczenie kapitałowe na życie

Nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, co przyniesie przyszłość. Utrata możliwości zarabiania pieniędzy lub śmierć może pozbawić naszą rodzinę środków do życia. Dlatego warto zastanowić się nad wyborem ubezpieczenia kapitałowego, aby poczuć się bezpiecznie.

Ubezpieczenie kapitałowe to terminowe ubezpieczenie na życie. Można powiedzieć, że jest bardziej inwestycją niż ochroną. Po wygaśnięciu umowy ubezpieczony otrzyma zgromadzony kapitał. Składka w ubezpieczeniu kapitałowym jest stosunkowo wysoka. Część składki jest ceną za ochronę, część zaś jest inwestowana przez towarzystwo. Ubezpieczony nie ma jednak żadnego wpływu na wybór przedmiotu inwestowania. Ryzyko inwestycji leży po stronie ubezpieczyciela, więc w większości są to inwestycje bardzo bezpieczne, przynoszące mniejszy, lecz pewny dochód. Raz w roku towarzystwo ubezpieczeniowe dzieli się z klientami swoim zyskiem i wartość ubezpieczenia ulega zwiększeniu.

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie osoby ubezpieczonej. ¦wiadczenie składa się z sumy ubezpieczenia i wypracowanych przez towarzystwo ubezpieczeń zysków z inwestycji. Wypłacane jest zarówno w przypadku śmierci, jak i dożycia do dnia określonego w polisie, jako dzień wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej. Co roku klient może dokonać indeksacji składki o wybrany wskaźnik indeksacyjny. Mechanizm indeksacji pozwala zachować realną wartość przyszłego świadczenia.

W trakcie trwania umowy klient ma możliwość:

?    Wykupu ubezpieczenia/polisy (wartość wykupu to dodatnia wartość gotówkowa polisy, równa rezerwie ubezpieczeniowej pomniejszonej o rozłożone w czasie koszty zawarcia umowy pozostałe do końca okresu ubezpieczenia). Na wniosek klienta kwota ta może zostać wypłacona. W momencie wykupu ubezpieczenia do jego wartości dopisywana jest wartość rachunku zysków. Gdy dokonamy takiego wykupu, wygasa ochrona ubezpieczeniowa.
?    Częściowej wypłaty środków z rachunku zysków;
?    Czasowego zawieszenia opłacania składek;
?    Zamiany na ubezpieczenie bezskładkowe.

Dla zachowania realnej wysokości świadczenia, oprócz indeksowania składki, można również dokonywać wpłat składek doraźnych. Zarówno składki indeksacyjne, jak i składki doraźne są gromadzone na tzw. rachunku zysków prowadzonym przy każdym ubezpieczeniu.

Gromadzony jest na nim również udział w zyskach od zainwestowanych rezerw ubezpieczeniowych. Wszystkie środki zgromadzone na tym rachunku są zamieniane na jednostki uczestnictwa w funduszu gwarantowanym, a więc są inwestowane w bezpieczne instrumenty finansowe, dzięki czemu ich wartość z roku na rok się zwiększa.
W przypadku dożycia okresu ubezpieczenia ubezpieczony otrzyma gwarantowaną w ubezpieczeniu sumę ubezpieczenia na wypadek śmierci oraz rachunek zysków.

Korzyści

1.    Ochrona finansowa bliskich dzięki wypłacie wyższej wartości gwarantowanej sumy ubezpieczenia bądź wartości rachunku w przypadku Twojej śmierci. Wypłacona suma ubezpieczenia uchroni bliskich od kłopotów finansowych.
2.    Mamy możliwość wyboru dodatkowego pakietu umów, które dadzą nam stabilizację finansową na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Ochroną może zostać objęte trwałe inwalidztwo, poważna choroba, pobyt w szpitalu itp.
3.    Pomoc w oszczędzaniu – nawet niewielkie sumy, regularnie odkładane, po latach oszczędzania urastają do rozmiarów pokaźnego kapitału. ¦rodki te mogą okazać się szczególnie przydatne w momencie przejścia na emeryturę.
4.    Elastyczność – umowa jest terminowa i to my decydujemy, jak długo chcemy być ubezpieczeni,
– w trakcie jej trwania możemy ją zmieniać i dostosowywać do swoich aktualnych potrzeb, zwiększając lub zmniejszając gwarantowaną sumę ubezpieczenia w obliczonym dla siebie przedziale, zmieniając wysokość składki oraz zakres umów dodatkowych.
5.    Bezpieczeństwo powierzonych środków – pieniądze są inwestowane w sposób zapewniający zarazem bezpieczeństwo i zysk. Udział w zyskach z inwestycji towarzystwa ubezpieczeniowego pozwoli powiększyć nasz kapitał.
6.    Z chwilą podjęcia decyzji o zakończeniu umowy ubezpieczenia otrzymamy wartość wykupu. Jest ona równa wartości funduszu pomniejszonej o część opłaty za koszty związane z zawarciem umowy ubezpieczenia.

Pamiętaj!

Ubezpieczenie na życie gwarantuje wsparcie finansowe w wielu trudnych sytuacjach życiowych, w tym także wtedy, gdy doszło do zakażenia wirusem HIV. Przed zakupem odpowiedniej polisy warto przejrzeć dokładnie OWU. Aby uniknąć przepłacania za składkę i zapewnić sobie najlepszą ochronę można użyć kalkulatora ubezpieczeń. W 1 kalkulacji da się porównać nawet 5 ofert różnych ubezpieczycieli i wybrać najkorzystniejszą z nich.