Ubezpieczenie firmy od najczęstszych zdarzeń losowych

Prowadzenie własnej działalności to wyjątkowy sposób na życie. Dużo osób ma ochotę stać się własnym szefem, lecz aby się udało, trzeba spełnić szereg wymogów rynkowych, społecznych oraz komercyjnych. Na przedsiębiorców czyha wiele pułapek, przykrych niespodzianek, stresujących sytuacji, gdy okazuje się, że nie zostały przewidziane następstwa popełnionych błędów lub po prostu złośliwe zrządzenie losu rzuciło kłodę pod nogi. Upadek może okazać się bolesny, ale ochrona w postaci właściwego zabezpieczenia uratuje w niejednej sytuacji – ubezpieczenie mądrze wybrane jest partnerem w sukcesie firmy.

Wolny rynek, czasy kapitalizmu są poletkiem dla rozwoju coraz nowszych gałęzi przemysłu, budownictwa, innowacyjnych rozwiązań technicznych, ale wraz z rozwojem i rozmaitością pojawia się coraz więcej trudności i trudnych do przewidzenia zdarzeń. Od typowych nieprzyjemności, jak włamanie, kradzież, napaść na transportowany towar, czy pożar lub  zalanie można łatwo się ubezpieczyć i w ten sposób zminimalizować straty.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów dla małych i średnich przedsiębiorców

Ubezpieczenie skierowane jest do wszystkich podmiotów gospodarczych, których suma ubezpieczenia od ognia nie przekracza 10 mln zł, w tym podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych, np.: zakładów produkcyjnych, przedsiębiorstw handlowych, firm usługowych, instytucji finansowych, właścicieli i zarządców nieruchomości, placówek kulturalnych.

Przedmiot ubezpieczenia

Może stanowić mienie będące własnością ubezpieczającego oraz mienie będące w jego posiadaniu, a w szczególności budynki i budowle, techniczne urządzenia, maszyny, aparaty i narzędzia; wyposażenie sklepów, biur, magazynów i innych pomieszczeń, środki obrotowe, tj. towary, surowce, półprodukty, wyroby gotowe lub w toku produkcji, materiały pomocnicze, opakowania, części zapasowe do maszyn i urządzeń; mienie przyjęte w celu wykonania usługi (np. naprawy, remontu ,przeróbki, czyszczenia, farbowania, prania, przechowywania) bądź sprzedaży, wartości pieniężne, nakłady adaptacyjne, mienie osobiste pracowników.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku jest produktem adresowanym przede wszystkim do przedsiębiorstw oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie stanowiące własność lub znajdujące się na podstawie tytułu prawnego w posiadaniu ubezpieczającego (np. maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe, mienie osób trzecich).

Ubezpieczone mienie objęte jest ochroną od szkód powstałych wskutek:

?    rabunku,
?    pożaru,
?    a także obejmuje koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń lokalu.
Ponadto, ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o ryzyka dodatkowe:
?    ubezpieczenie wartości pieniężnych (w lokalu lub w transporcie),
?    ubezpieczenie mienia od wandalizmu (dewastacji),
?    ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia.
?    huragan, deszcz nawalny,
?    pozostałe ryzyka tj. grad, lawina, śnieg, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, katastrofa budowlana, upadek drzew lub budowli,
?    następstwa szkód wodociągowych.

Ponadto, istnieje możliwość wykupienia dodatkowych klauzul do ubezpieczenia, np. dewastacji, przepięcia, rozmrożenia towarów czy wpływ warunków atmosferycznych i inne.

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii

Umowa ubezpieczenia dotyczy maszyn i urządzeń stanowiących własność ubezpieczającego lub znajdujących się w posiadaniu, w pieczy lub pod kontrolą ubezpieczającego, jeżeli spoczywa na nim obowiązek ubezpieczenia. Ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia zaistniałe na skutek nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia ustalana jest przez ubezpieczającego na podstawie kosztów związanych z zakupem nowej maszyny z doliczeniem kosztów frachtu, kosztów montażu oraz wszelkich innych opłat.

To tylko kilka z podstawowych zabezpieczeń – o ile szczęście dopisze i los będzie łaskawy, nic poza zmysłem do interesów nie będzie potrzebne, ale przezorny zawsze ubezpieczony, a rozsądny nie zapomni ubezpieczyć swojej działalności. Lepiej zapewnić sobie wsparcie i uniknąć możliwości niepotrzebnej straty finansowej.