Co powinniśmy wiedzieć o ubezpieczeniu casco pojazdów szynowych?

Tak jak wszystkie inne pojazdy (samochody, motory, rowery czy jachty morskie), również pojazdy szynowe możemy ubezpieczyć. Oferta ubezpieczenia casco pojazdów szynowych skierowana jest do podmiotów gospodarczych będących właścicielami bądź użytkownikami pojazdów szynowych na podstawie tytułu prawnego.

Co tak naprawdę możemy ubezpieczyć?

Podstawowe ubezpieczenie casco dotyczy pojazdów szynowych, wraz z wyposażeniem standardowym, przeznaczonych do eksploatacji na drogach szynowych kolejowych i wewnątrzzakładowych. Należą do nich, m.in. wszelkiego typu lokomotywy, wagony osobowe i towarowe, zespoły trakcyjne, samobieżne zestawy do utrzymania i napraw nawierzchni, podtorza kolejowego i sieci trakcyjnej oraz ciągniki szynowe, drezyny i wózki robocze.

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej?

Towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają w swojej ofercie ubezpieczenia o węższym bądź szerszym zakresie odpowiedzialności, wszystko bowiem zależy od naszych potrzeb. Standardowo ubezpieczenie casco pojazdów szynowych zapewnia ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk związanych z posiadaniem i eksploatacją taboru kolejowego. Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje, między innymi, takie ryzyka, jak:

–    nagłe działanie siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu szynowego z osobami,
zwierzętami lub przedmiotami,
–    katastrofę, ogień, eksplozję, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, powódź, grad,
deszcz nawalny, huragan, lawinę, trzęsienie ziemi,
–     wynikające z eksploatacji uszkodzenia silnika, urządzeń napędowych, osi, urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, agregatów, prądnic, akumulatorów i ich połączeń itp.,
–     kradzież, rabunek, falę uderzeniową, dewastację przez osoby trzecie, akcję ratowniczą,
–     zalanie wodą wydobywającą się z przewodów i urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych lub
technologicznych,
–     przemieszczanie się ładunków, zdarzeń zaistniałych podczas załadunku lub wyładunku
towarów.

Przeczytaj koniecznieKierowanie ruchem przez policjanta – jak odczytywać sygnały?

Za co najczęściej nie odpowiada ubezpieczyciel?

Zanim podpiszemy wybraną polisę, przeczytajmy dokładnie dokument OWU, który opisuje m.in. sytuacje, kiedy nie otrzymamy odszkodowania. Do najczęstszych powodów należą:

–    straty lub uszkodzenia wyrządzone umyślnie, wskutek rażącego niedbalstwa,  pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, użycia pojazdów szynowych w sposób i w celu niezgodnym z przeznaczeniem,
–  straty lub uszkodzenia powstałe na skutek nienależytego zabezpieczenia pojazdu lub spowodowane przez wady lub defekty istniejące w chwili rozpoczęcia okresu ubezpieczenia,
–  straty lub uszkodzenia będące następstwem załadowania ładunków przekraczających wagowo lub gabarytowo przewidziane dla danego pojazdu szynowego normy ładunkowe lub składowanych niezgodnie z przepisami norm i instrukcji określających zasady załadunku, składowania i zabezpieczania ładunków,
–   straty lub uszkodzenia wynikające z normalnego zużycia lub naturalnego procesu starzenia sił w tym kawitacji,  korozji i powolnego działania środków żrących lub wynikłe z wady konstrukcyjnej lub materiałowej, zmian lub błędów w projekcie technicznym,
–  straty lub uszkodzenia w wyniku eksploatacji wcześniej uszkodzonego i nie naprawionego pojazdu szynowego,
–  straty lub uszkodzenia wynikające z prowadzenia i obsługiwania pojazdu przez osoby nie posiadające  wymaganych uprawnień, określonych właściwymi przepisami, a także jeżeli pojazd eksploatowano niezgodnie z obowiązującymi przepisami,
– straty lub uszkodzenia związane z nienależytym wykonywaniem okresowych przeglądów konserwacyjnych,
–  straty lub uszkodzenia wynikające z eksploatacji w silnikach, urządzeniach napędowych, urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, agregatach, prądnicach, akumulatorach oraz powstałe na skutek załadowania materiałów wybuchowych, samozapalnych i innych w sposób niezgodny z obowiązującymi normami,
–   straty lub uszkodzenia będące następstwem działań wojennych wszelkiego rodzaju, wewnętrznych zamieszek, rozruchów, strajków, sabotażu, aktów terroryzmu, działania energii jądrowej lub zanieczyszczenia radioaktywnego.