Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Wybierając się w podróż czy to krajową czy zagraniczną zabieramy bagaż podręczny, który towarzyszy nam przez całą drogę, ale w samolotach mogą zdarzyć się nieprzewidziane zdarzenia szczególnie, gdy bagaż trafia w ręce obsługi lotnisk. Kradzież czy włamanie także, niestety, wchodzą w rachubę i na takie okazje lepiej się ubezpieczyć.

Ubezpieczenie obejmuje bagaż podróżny. Za bagaż uważa się rzeczy należące do ubezpieczonego lub wypożyczone przez klub, organizację  czy inną jednostkę (przy czym wypożyczenie musi być udokumentowane) przewożone lub przenoszone poza miejsce jego stałego zamieszkania. Ubezpieczenie bagażu podróżnego chroni przed szkodami spowodowanymi przez złodziei, wypadki i katastrofy lub zdarzenia losowe  w rodzaju pożarów, eksplozji, powodzi itp. Umowa ubezpieczenia może być zawarta indywidualnie albo w formie grupowej – za pośrednictwem biur podróży względnie innych organizatorów wyjazdów np. klubów, parafii czy organizacji. Bagaż można ubezpieczyć w ruchu krajowym lub w ruchu krajowym i zagranicznym. Umowę zawiera się na czas wyjazdu albo na okres roczny.

Zadanie jakie ma spełnić ubezpieczenie

Ubezpieczenie bagażu ma za zadanie zabezpieczyć w czasie podróży bagaż przed utratą uszkodzeniem lub zniszczeniem. Standardowo w jego ramach ochroną ubezpieczeniową objęte są kradzież, zniszczenie, uszkodzenie lub utratę bagażu na skutek wymienionych w umowie zdarzeń losowych. W ramach tego ubezpieczenia ochroną można także ponad standardowo objąć sprzęt sportowy oraz fotograficzny, filmowy. W ubezpieczeniu bagażu określając sumę ubezpieczenia należy brać pod uwagę wartość bagażu czy sprzętu, który zabieramy ze sobą na urlop.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wynikłe na skutek:
– katastrofy lub wypadku środka komunikacji,
– kradzieży z włamaniem dokonanych z zamkniętych pomieszczeń lub kradzieży, jeśli bagaż pozostawał pod opieką ubezpieczonego albo został oddany do przechowania,
– rabunku,
– zdarzeń losowych w postaci ognia, huraganu, powodzi, piorunu, wybuchu, deszczu nawalnego, gradu, upadku pojazdu powietrznego, wydostania się wody z urządzeń wodnokanalizacyjnych, lawiny, zapadania lub obsunięcia się ziemi,
– zaginięcia ubezpieczonych przedmiotów w czasie zdarzenia losowego lub wskutek nieszczęśliwego wypadku albo nagłego zachorowania ubezpieczonego.
Wyłączenia
Szkody powstałe na skutek rażącego niedbalstwa lub uszkodzenia wyrządzone przez osoby trzecie. Szkody, których wartość nie przekracza pewnej kwoty (zwykle jest to 50 lub 100 PLN) . Wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny lub osób, za które ponosi odpowiedzialność. Będące następstwem zwykłego zużycia, zniszczenia, utraty wartości rzeczy ubezpieczonej, a także jej samozapalenia, samo zepsucia, wycieku lub potłuczenia, powstałe na skutek konfiskaty, zatrzymania lub zniszczenia przez organy celne, powstałe wskutek zamieszek, rozruchów, bójek oraz aktów terroryzmu.

Co nie jest objęte ubezpieczeniem

Bez względu na to, w jaki sposób utracisz swój bagaż, ochroną ubezpieczeniową najczęściej nie są objęte przedmioty ze srebra, złota oraz platyny, biżuteria, kamienie szlachetne, dzieła sztuki, broń, dokumenty, karty płatnicze czy książeczki czekowe. Zazwyczaj umowa ubezpieczenia obejmuje również utratę bagażu w przypadku, gdy został on skradziony wraz z samochodem, którym podróżowałeś. Musisz liczyć się jednak z tym, że jeśli pozostawiłeś auto na niestrzeżonym parkingu najprawdopodobniej nie otrzymasz odszkodowania.
Ubezpieczenie bagażu oferowane jest najczęściej w pakiecie wraz z ubezpieczeniem KL i NNW. Polisa ta gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku kradzieży lub zniszczenia bagażu podróżnego.

Składka ubezpieczenia zależna jest od:
– sumy ubezpieczenia,
– zakresu ochrony,
– strefy, do której się udajesz,
– okresu, na jaki zawarto ubezpieczenie,

Suma ubezpieczenia

Może wahać się najczęściej od 1 000 zł do 5 000 zł w zależności od firmy ubezpieczeniowej, wariantu ubezpieczenia oraz strefy do której się udajesz. Generalnie przyjęta jest zasada – im dalej wyjeżdżasz, tym towarzystwa proponują Ci wyższą sumę ubezpieczenia. Najpowszechniej stosowany jest podział na: Europę (bywa, że do tej grupy włączane są kraje basenu morza śródziemnego), USA, Kanadę, Australię i Japonię oraz resztę świata.

Odszkodowanie

Ewentualne odszkodowanie uzyskamy w momencie powrotu do kraju tylko za okazaniem dokumentów z policji (lub hotelu), zaświadczających, że kradzież faktycznie miała miejsce. Jeżeli Twój bagaż zniknie z przechowalni bagażu, koniecznie musisz okazać kwit zdeponowania.