Ubezpieczenia domów letniskowych oraz mienia ruchomego

Posiadanie domku letniskowego to niewątpliwie wyjątkowy przywilej. Umiejscowiony z dala od codziennego zgiełku miejskiego, w urokliwym miejscu, nad jeziorem, w górach, czy nad morzem, gdzie w otoczeniu natury można poczuć się jak w raju. Aby tak zawsze było, warto wybrać właściwe ubezpieczenie.

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób fizycznych ? posiadaczy domów letniskowych oraz pozostałego mienia wykorzystywanego do celów wypoczynkowych na działkach rekreacyjnych.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczenie obejmuje nie tylko sam dom letniskowy, ale i towarzyszącą mu zabudowę (budynki gospodarcze, ogrodzenie działki, obiekty małej architektury), jak również mienie ruchome znajdujące się w zabudowaniach, np. meble, sprzęt zmechanizowany, audiowizualny, turystyczny i sportowy, zapasy gospodarstwa domowego, odzież, narzędzia gospodarcze, drobny inwentarz żywy (zwierzęta i ptactwo domowe). Ochroną ubezpieczeniową objęte są również stale elementy domu letniskowego lub budynku gospodarczego do których zalicza się min. wbudowane meble, drzwi, okna, piece, kominki, elementy urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

Dostępne warianty ubezpieczeń

Rynek nie oferuje zbyt szerokiej możliwości wyboru, jest zaledwie kilka podstawowych ewentualności, na jakie można się ubezpieczyć:

– ubezpieczenie samego domu letniskowego od zdarzeń losowych, przepięcia oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami ubezpieczeniowymi objętymi ochroną ubezpieczeniową ,
– ubezpieczenie domu letniskowego wraz z budynkiem gospodarczym lub ogrodzeniem działki rekreacyjnej lub obiektami małej architektury od zdarzeń losowych, przepięcia z wyłączeniem obiektów małej architektury oraz akcji ratowniczej;
ubezpieczenie samego mienia ruchomego i stałych elementów od zdarzeń losowych i przepięcia lub od kradzieży z włamaniem oraz akcji ratowniczej,
– ubezpieczenie pakietowe ze zniżką tj. ubezpieczenie co najmniej domu letniskowego wraz z mieniem ruchomym i stałymi elementami od ryzyka zdarzeń losowych, przepięcia oraz kradzieży z włamaniem, ubezpieczenie dodatkowe w/w przedmiotów od ryzyka dewastacji.

W zakres zdarzeń losowych wchodzą następujące ryzyka: ogień, piorun, eksplozja, upadek statku powietrznego, powódź, śnieg, grad, huragan, zalanie (w tym deszcze nawalny oraz wydostanie się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych), osuwanie i zapadanie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu, trzęsienie ziemi, upadek drzew lub masztów.

Wyłączenia odpowiedzialności

Ubezpieczyciele nie odpowiadają za szkody powstałe w wyniku:

– błędów konstrukcyjnych powstałych zarówno na poziomie projektu jak i wykonawstwa,
– zawilgocenia powstałego na skutek nieszczelnych instalacji kanalizacyjnych i wodnych, niewłaściwej wentylacji ale także kondesacji wilgoci zawartej w powietrzu lub na powierzchni rur,
– przenikania wód gruntowych,
– na wypadek zalania przez opady atmosferyczne, gdy nie zostały zabezpieczone okna oraz drzwi,
– zapadania się ziemi na skutek prowadzonych robót ziemnych,
– upadku drzewa w wyniku jego wycinania lub przycinania bez stosownych pozwoleń, o ile takie pozwolenia są wymagane przez obowiązujące przepisy prawa

Co nie jest objęte ochroną ubezpieczeniową?

– pieniądze i inne środki płatnicze(karty kredytowe),
– dokumenty i rękopisy,
– biżuteria, metale szlachetne w złomie i sztabach,
– nie oprawione kamienie szlachetne i syntetyczne,
– przedmioty w ilościach wskazujących na ich handlowe przeznaczenie,
– drobny inwentarz żywy w ilościach wskazujących na prowadzenie hodowli lub chowu,
– przedmioty o wartości naukowej, kolekcjonerskiej, artystycznej, zabytkowej,
– programy komputerowe, dane i dokumenty, przechowywane w jednostkach centralnych komputerów i wymiennych nośnikach.

Jak właściwie zabezpieczyć nieruchomość?

Solidne ściany oraz drzwi są jednym z najważniejszych punktów, jakie należy spełnić, jeżeli myślimy o wykupieniu ubezpieczenia. Co ubezpieczyciel rozumie przez właściwe zabezpieczenie? Zamki w drzwiach powinny być sprawne i zamknięte na dwa zamki zastawkowe lub jeden wielopunktowy. Należyty stan techniczny oraz zamontowanie drzwi i okien w taki sposób, aby wyłamanie ich zostawiło widoczne ślady użycia siły. No i oczywiście nie chować kluczy pod wycieraczką ? dotyczy to także garażu.

Dla spokojnego i bezstresowego korzystania z domku letniskowego, oprócz podstawowych zabezpieczeń i właściwego stanu technicznego instalacji, warto skorzystać z ubezpieczenia.