Ubezpieczenia dla szkół i nauczycieli

Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują szkołom ubezpieczenie budynków i sprzętu. Kuszą dużymi zniżkami, czasami nawet symboliczną ceną polisy. Dyrektorzy szkół, szczególnie wiejskich, nie decydują się jednak zbyt często na takie wydatki. Zdecydowanie wolą przeznaczać pieniądze na zakup pomocy szkolnych. W razie pożaru czy powodzi o pomoc zawsze mogą poprosić gminę. Zdarza się czasem, że gmina na prośbę dyrektora wykupuje ubezpieczenie budynków szkolnych.

Ubezpieczenie jest jednym ze sposobów zabezpieczenia się przed skutkami niepożądanych zdarzeń. Niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują szkołom ubezpieczenie majątku razem ze szkolną polisą NNW za symboliczną kwotę.  Jednak w takich polisach suma ubezpieczenia jest zazwyczaj bardzo niska. Przy całkowitej szkodzie, kiedy budynek zostanie zupełnie zniszczony, odszkodowanie może nie wystarczyć nawet na zbudowanie fundamentów, a co dopiero mówić o remoncie całego budynku.

Ubezpieczenie OC dla nauczycieli

Znacznie chętniej niż ubezpieczenie mienia towarzystwa ubezpieczeniowe oferują za symboliczną złotówkę ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC dla nauczycieli. Chroni ono w sytuacji, gdy uczniowi, znajdującemu się pod opieką nauczyciela, coś się stanie. Wypadki mogą zdarzyć się przecież na lekcjach wychowania fizycznego, chemii, fizyki, albo na zajęciach technicznych. Praca z dziećmi i młodzieżą daje wiele satysfakcji, jednak ich niezwykłe pomysły i temperament zaskakują nieoczekiwanymi sytuacjami, dlatego warto być przygotowanym na czasem groźne w skutkach niespodzianki. Ubezpieczenie OC umożliwia ochronę przed ewentualnymi roszczeniami, zapewniając pełne zadośćuczynienie wyrządzonej szkody, niezależnie od podstawy zatrudnienia w placówce oświatowej (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne).

W przypadku chęci ubezpieczenia większej grupy nauczycieli lub instruktorów np. zatrudnionych w jednej placówce oświatowej możliwe jest zawarcie ubezpieczenia grupowego, którego zaletą jest znaczna zniżka składki przypadającej na poszczególne osoby objęte ubezpieczeniem. Przedmiotem ubezpieczenia OC dla nauczycieli jest odpowiedzialność cywilna za szkody na osobie lub w mieniu, wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych. Standardowym okresem ubezpieczenia jest jeden rok. W przypadkach indywidualnych dopuszcza się możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia krótkoterminowego.

Okazuje się jednak, że rodzice niechętnie zwracają się do nauczyciela o odszkodowanie, ponieważ najczęściej po prostu nie wiedzą, że mogą to zrobić. Dlatego warto przypomnieć, że według kodeksu cywilnego nauczyciel odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim czynem niedozwolonym w związku z wykonywaniem zawodu do wysokości trzykrotności wynagrodzenia.

Dyrektorzy stosunkowo chętnie decydują się na zakup ubezpieczenia OC dla całej szkoły, choć jest ono droższe od chroniącego mienie. Zdają sobie sprawę, że na terenie szkoły mogą się zdarzyć różne wypadki. Szkoła, a właściwie jej dyrektor, ponosi bowiem odpowiedzialność za wypadki osób postronnych znajdujących się na jej terenie oraz za działania nauczycieli. Gdy poszkodowany wystąpi z roszczeniem, a szkoła jest ubezpieczona, odszkodowanie wypłaca towarzystwo ubezpieczeniowe.

Co oferują ubezpieczyciele

Dyrektorzy szkół i nauczyciele, szczególnie z małych miast i wsi, przywiązują dużą wagę do korzyści materialnych, które uzyskają, gdy wybiorą danego ubezpieczyciela. Rodzice mogą więc sprawdzić, co szkoła dostała od towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeśli szkoła preferuje gotówkę, towarzystwo ubezpieczeniowe zwykle przekazuje w formie darowizny od 20 do 30 % sumy wpłaconych składek, a samorządy studenckie mogą dostać nawet do 40 %.

Oprócz tego towarzystwa oferują duże upusty i zniżki. Nauczyciele otrzymują gratis lub za symboliczną złotówkę polisy OC. Często proponowane są także zniżki na inne ubezpieczenia szkolne, na przykład dla klas wyjeżdżających na wycieczki.
Niektóre firmy ubezpieczeniowe zwalniają z opłacania składek uczniów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Stawiają jednak warunek, by liczba takich dzieci nie przekroczyła 10 % wszystkich uczniów. Wysokość pomocy finansowej dla szkół (w formie darowizny) uzależniona bywa także od ilości ubezpieczonych nauczycieli oraz przewidywanych wpływów z polisy.