Gdy sprawca ucieknie z miejsca zdarzenia cz. 2

Często sprawca wypadku lub kolizji ucieka z miejsca zdarzenia. Mimo to poszkodowany może starać się o odszkodowania z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Od 11 czerwca 2007 roku obowiązuje w Polsce V Dyrektywa Komunikacyjna. Dzięki temu poszkodowany w wypadku samochodowym, którego sprawca zbiegł, dostanie odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Warunkiem otrzymania odszkodowania jest co najmniej 14 dniowe zwolnienie lekarskie, świadczące o trwalszej niż krótkotrwała utracie zdrowia. Poszkodowany dostanie także odszkodowanie za utracone mienie w trakcie wypadku.

Fundusz Gwarancyjny

W 2007 roku Fundusz Gwarancyjny wypłacił tylko 550 PLN za utracone mienie. Z 10 zgłoszonych przypadków pozytywnie rozpatrzone zostały dwa. Polacy są już jednak przyzwyczajeni do korzystania z Funduszu Gwarancyjnego za poniesiony uszczerbek na zdrowiu. W 2007 roku Fundusz wypłacił odszkodowania w 743 przypadkach. Ogólna liczba wypłacanych rent to 1148. Dlatego też w tym roku fundusz spodziewa się wielu roszczeń spowodowanych utratą majątku. W Funduszu Gwarancyjnym znajduje się 600 tysięcy PLN środków na wszelkie roszczenia.

Fundusz Gwarancyjny wypłaca pieniądze poszkodowanym w dwóch przypadkach. Po pierwsze wtedy, gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku. Z tego tytułu Fundusz wypłacił pieniądze w 743 przypadkach. Wypłaty obejmują, oprócz kosztów leczenia, także koszty rehabilitacji, renty dla rodzin zmarłych i tracących sprawność w wyniku wypadku.
Po drugie, gdy sprawca nie posiada obowiązkowego OC to Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowanie. Jednak sprawca wypadku jest zobowiązany zwrócić pieniądze Funduszowi Gwarancyjnemu i zapłacić karę za brak ubezpieczenia.

Opłata za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia obowiązkowego jest nakładana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na podstawie art. 88 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnymi Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Wysokość opłaty obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowi równowartość w złotych sumy wyrażonej w EURO, zależnej od rodzaju ubezpieczenia. Dla ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, opłata ta jest także zależna od rodzaju pojazdu oraz okresu pozostawania posiadacza pojazdu mechanicznego bez ochrony ubezpieczeniowej i wynosi:

? 20 % odpowiedniej opłaty ? w przypadku gdy okres ten nie przekracza 3 dni,
? 50 % odpowiedniej opłaty ? w przypadku gdy okres ten nie przekracza 14 dni,
? 100 % odpowiedniej opłaty ? w przypadku gdy okres ten przekracza 14 dni.

Ciekawy artykuł „Jakie dokumenty powinien mieć przy sobie kierowca?

Wysokość opłaty jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli.
W obu wypadkach należy się zgłosić do dowolnego Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprzedającego OC z odpowiednimi dokumentami. Jeśli w kolizji drogowej doznano uszczerbku na zdrowiu trzeba przedstawić zaświadczenie lekarskie oraz raport policyjny z miejsca wypadku.

W tym roku Fundusz spodziewa się wielu roszczeń majątkowych, zatem każdy przypadek jest uważnie monitorowany. Sprawdzani są wszyscy, którzy przewożą nie ubezpieczony towar oraz posiadacze drogich samochodów bez wykupionej polisy OC.