Gdy sprawca ucieknie z miejsca zdarzenia cz.1

Może się zdarzyć sytuacja, że z miejsca wypadku ucieknie sprawca, a poszkodowany nie ma możliwości dochodzenia swoich praw z tytułu ubezpieczenia sprawcy. Co się dzieje w takich przypadkach? Na to pytanie odpowie ten artykuł.

Często sprawca wypadku lub kolizji ucieka z miejsca zdarzenia. Mimo to poszkodowany może starać się o odszkodowania z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 98 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, do zadań funduszu należy zaspokajanie roszczeń m.in. z tytułu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe na terytorium Polski:
1. na osobie, gdy szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym,
a nie ustalono ich tożsamości,
2. w mieniu, w przypadku szkody, w której równocześnie u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej
niż 14 dni, a szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a
nie ustalono ich tożsamości.

Gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, kolizji czy wypadku należy to zgłosić policji. Jeśli policji uda się ustalić kim jest sprawca, to zostanie on ukarany nie tylko za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym, ale także za ucieczkę z miejsca zdarzenia. Gdy sprawca jest nieubezpieczony Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny pokrywa szkody zarówno na mieniu, jak i na osobie. Jeżeli natomiast sprawca pozostaje niezidentyfikowany, Fundusz wypłaca odszkodowania za szkody na osobie, a za szkody na mieniu tylko, jeżeli w wypadku dowolny uczestnik doznał obrażeń ciała.

Jeżeli szkoda zostanie spowodowana przez niezidentyfikowanego sprawcę zawsze trzeba zabezpieczyć dowody, że odpowiedzialność za zdarzenie ponosi właśnie on. Biorąc pod uwagę, że UFG wypłaca świadczenia tylko, gdy w wypadku doszło do poważnych obrażeń ciała, a takie wypadki zawsze należy zgłaszać policji, należy po prostu zastosować się do tego obowiązku i zawiadomić policję. Nie ma potrzeby oczekiwać na zakończenie postępowania przez policję czy prokuraturę. Szkodę należy zgłosić jak najszybciej do wybranego zakładu ubezpieczeń, prowadzącego działalność w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów, który przeprowadzi likwidację szkody. Zakład ubezpieczeń po dokonaniu likwidacji prześle akta szkody do wypłaty do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

O czym warto pamiętać?

Trzeba pamiętać, że zgłaszając szkodę mamy obowiązek udowodnić jej wysokość, dlatego musimy przedstawić wszystkie dokumenty, jakie w związku z tym posiadamy. Oczywiście zakład ubezpieczeń także we własnym zakresie zrobi ustalenia, co do odpowiedzialności za powstałą szkodę, kontaktując się z policją lub prokuraturą. Jeżeli więc nie mamy notatki z policji, w niczym to nie przeszkadza, aby zgłosić szkodę.

Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym jest zobowiązany do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.
W przypadku NNW odszkodowanie odpowiada wysokości poniesionej szkody, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku uszkodzenia pojazdu, potrąca się udział własny w wysokości równowartości 300 EURO. Jego wysokość zależy wyłącznie od zakresu poniesionej szkody.

Odszkodowanie

Fundusz jest obowiązany zaspokoić roszczenie w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania akt szkody od zakładu ubezpieczeń lub syndyka upadłości. W przypadku, gdy wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Funduszu albo wysokości świadczenia w terminie, o którym mowa w ust. 1, było niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia tych okoliczności, z tym że bezsporna część świadczenia powinna być spełniona przez Fundusz w terminie 30 dni. Im szybciej złożymy wszystkie niezbędne dokumenty i wyjaśnienia, tym mamy większą szansę na sprawną likwidację szkody.