Rodzaje ubezpieczeń majątkowych i osobowych

Ubezpieczenia majątkowe stają się w naszym kraju coraz bardziej popularną formą ochrony życiowego dorobku. Zapewnia ono zabezpieczenie majątku (domu, mieszkania) w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich, jak: pożar, powódź, huragan, kradzież z włamaniem czy rabunek.

Ubezpieczenia dzielą się na ubezpieczenia rzeczowe (majątkowe) i osobowe. Poniżej podane są ich rodzaje.

Do ubezpieczeń majątkowych zaliczamy:

ubezpieczenia domów i mieszkań
– ubezpieczenia domów w budowie
– ubezpieczenia domków letniskowego
– ubezpieczenia wyposażenia mieszkania
– ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
– ubezpieczenia sprzętu AGD
– pozostałe

Ubezpieczenia mieszkań

Firmy ubezpieczeniowe zawierają umowę ubezpieczenia mieszkania z osobą fizyczną, zajmującą mieszkanie, na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego:

– spółdzielczego prawa do lokalu,
– umowy najmu,
– prawa własności,
– decyzji administracyjnej.

Umowa ubezpieczenia mieszkania obejmuje ubezpieczenie ruchomości domowych oraz stałych elementów mieszkania, znajdujących się w ubezpieczonym mieszkaniu oraz ruchomości domowych znajdujących się poza mieszkaniem (w piwnicy, pralni domowej, komórkach, garażach itd.). Rodzaje ryzyk, które mogą być ubezpieczone:

– kradzież z włamaniem,
– rabunek,
– zdarzenia losowe w postaci: ognia, wydostania się wody z urządzeń wodno – kanalizacyjnych, powodzi, zalania, huraganu, uderzenia piorunu, eksplozji, gradu, upadku pojazdu powietrznego, lawiny, obsunięcia się ziemi

Można także ubezpieczyć się od Odpowiedzialności Cywilnej (OC), na terenie nieruchomości gdzie znajduje się mieszkanie ubezpieczającego.
Umowa ubezpieczenia mieszkania jest najczęściej zawieraną umową ubezpieczeniową w naszym kraju.
Taką umowę można zawrzeć na wniosek ubezpieczającego na czas nieokreślony, na okres roczny lub okres krótszy od roku (ubezpieczenie krótkoterminowe). Ciągłość odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego zostaje zachowana przez opłacenie składki na następny okres ubezpieczenia, najpóźniej w ciągu 30 dni po upływie dotychczasowego okresu ubezpieczenia.
Przed zawarciem ubezpieczenia klient zobowiązany jest do zapoznania się z ogólnym warunkami ubezpieczenia. Następnie wypełnia wniosek, zgodnie ze stanem faktycznym, po czym agent ubezpieczeniowy lub inny przedstawiciel firmy spisuje polisę, stanowiącą dowód zawarcia ubezpieczenia.

Dodatkowe ubezpieczenia majątkowe

Firmy ubezpieczeniowe oferują także inne atrakcyjne formy ubezpieczenia majątku. Ciekawym przykładem jest ubezpieczenie kosztów leczenia psów i kotów domowych. Ubezpieczeniem mogą objęte być psy i koty w wieku od 6 miesięcy do 14 lat.

Pozostałe ubezpieczenia majątkowe to:

– Ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych, nie związanych z działalnością gospodarczą
– Ubezpieczenie domów letniskowych oraz mienia ruchomego
– Assistance Dom
– Ubezpieczenie bagażu podróżnego
– Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
– Ubezpieczenie eksponatów wystawowych i targowych
– Ubezpieczenie maszyn
– Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie uszkodzenia maszyn
– Ubezpieczenia budowlano-montażowe
– Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń
– Kompleksowe ubezpieczenie jachtów śródlądowych
– Kompleksowe ubezpieczenie jachtów morskich
– Ubezpieczenie statków morskich
– Ubezpieczenie lotnicze
– Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo)
– Ubezpieczenie ładunków w transporcie międzynarodowym, kolejowym, samochodowym, lotniczym, śródlądowym, morskim i kombinowanym
– Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów
– Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
Ubezpieczenie szyb samochodowych i innych przedmiotów od stłuczenia
– Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych

Ubezpieczenia osobowe

Do ubezpieczeń osobowych zaliczamy: ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia rentowe oraz ubezpieczenia na wypadek choroby lub śmierci.
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczyć mogą pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie lub instytucji, młodzieży szkolnej itp. Oprócz ubezpieczeń grupowych istnieją także jednostkowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. W zakresie ubezpieczeń rentowych w praktyce spotyka się dożywotnie, czasowe, obejmujące dwie lub więcej osób oraz ze zmienną ich sumą, zazwyczaj wzrastającą.

Do ubezpieczeń na życie i zdrowie zaliczamy te, których przedmiotem ubezpieczenia jest życie człowieka, gdyż wypłata świadczenia przez ubezpieczyciela następuje w razie śmierci ubezpieczonego. Zalicza się tu również ubezpieczenie na dożycie, w którym wypłata sumy ubezpieczenia następuje w wypadku, gdy ubezpieczony dożyje wieku ustalonego w umowie ubezpieczenia. Do tej grupy ubezpieczeń zaliczamy także ubezpieczenia mieszane, stanowiące połączenia ubezpieczenia na wypadek śmierci z ubezpieczeniem na dożycie. W ubezpieczeniu mieszanym wypłata sumy ubezpieczenia następuje, jeśli ubezpieczony dożyje określonego w umowie ubezpieczenia wieku lub wcześniej, gdy jego śmierć nastąpi przed tym terminem.