Opcje dodatkowe w ubezpieczeniu na życie

Podstawowym zadaniem ubezpieczenia na życie jest zapewnienie ochrony finansowej naszej rodzinie, co wiąże się także z poczuciem bezpieczeństwa, które jest nam szczególnie potrzebne w obecnym czasie, charakteryzujących się bardzo szybkim tempem i wzrostem różnego rodzaju ryzykownych sytuacji, związanych na przykład z rozwojem motoryzacji. Zniwelowanie tych ryzyk jest więc sprawą pierwszej wagi.

Kupując ubezpieczenie na życie tak naprawdę nie robimy tego dla siebie, lecz dla bliskich. Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują nam jednak następujące opcje dodatkowe do ubezpieczeń na życie:

?    ubezpieczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku NNW, co oznacza wypłatę podwojonej sumy ubezpieczenia osobie uposażonej,
?    ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW, za precyzyjnie określone w umowie trwałe inwalidztwo, spowodowane wypadkiem, osoba ubezpieczona otrzyma świadczenie, w wysokości zależnej od ustalonego % inwalidztwa i sumy ubezpieczenia,
?    ubezpieczenie opłacania składki, to opcja gwarantująca przejęcie przez towarzystwo ubezpieczeniowe obowiązku opłacania składek, jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku osoba ubezpieczona utraci całkowicie i trwale zdolność do wykonywania pracy, a pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian,
?    ubezpieczenie na wypadek wystąpienia poważnych zachorowań, towarzystwo wypłaci świadczenie w wysokości określonej w polisie w momencie wystąpienia i zdiagnozowania poważnych chorób, takich jak: zawał serca, udar mózgu, nowotwór, niewydolność nerek i inne, określone w polisie.

Jak obliczana jest składka?

O wysokości składki ubezpieczenia na życie decydują: wiek, płeć, stan zdrowia, wykonywany zawód, długość okresu ochrony, suma i rodzaj ubezpieczenia. Przykładowo – osoba młoda, zdrowa, wykonująca pracę biurową, nie prowadząca samochodu, niepaląca, nie nadużywająca alkoholu, która zdecydowała się na terminowe ubezpieczenie na życie na 5 lat, z niewielką sumą ubezpieczenia, zapłaci za to ubezpieczenie dużo niższą kwotę niż osoba w tym samym wieku, która wybierając takie samo ubezpieczenie pracuje w budownictwie, na dużych wysokościach, pali, pije i jeździ motocyklem oraz uprawia jako hobby wspinanie się na skałki albo nurkowanie.

Obliczeniem wysokości składki zajmują się w towarzystwach ubezpieczeniowych specjaliści, tzw. aktuariusze. Z indywidualnie dla każdego klienta określonej i wpłaconej składki za ubezpieczenie na życie, niezależnie od jego rodzaju, potrącane są w pierwszej kolejności koszty związane z zawarciem i administrowaniem polisą. Tu kryją się koszty prowizji dla agenta lub brokera za pośrednictwo ubezpieczeniowe oraz koszty samego towarzystwa. Koszty te są najwyższe w pierwszych dwóch latach trwania ubezpieczenia i zerwanie polisy w tym okresie oprócz utraty ochrony skutkuje utratą wszystkich wpłaconych do momentu zerwania umowy składek. Towarzystwo potrąca także koszty ryzyka, jakie ponosi w przypadku konieczności wypłacenia umówionej sumy ubezpieczenia. Wypłata sumy ubezpieczenia może nastąpić przecież zaraz po zapłaceniu pierwszej składki, jeśli dojdzie do zdarzenia powodującego utratę zdrowia lub życia osoby ubezpieczonej.

Część składki, która pozostaje po odjęciu wyżej wymienionych kosztów, jest alokowana, czyli inwestowana. Towarzystwo ubezpieczeniowe dzieli się wypracowanymi zyskami z osobą ubezpieczoną w określonej proporcji i dopisuje uzyskany zysk do wartości polisy. Z tego powodu warto pamiętać, że zyskiem posiadania polisy tak naprawdę nie jest pomnażanie naszych pieniędzy lecz ochrona przyszłości naszych bliskich na wypadek nieszczęśliwego wypadku, który zawsze może się zdarzyć.